This is alternative content.

          Geodezja to jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części. Geodezja obecna jest w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych. Urbaniści tworzą projekty na tzw. podkładach mapowych (zaktualizowana mapa zasadnicza), gotowy projekt zostaje wytyczony w terenie przez geodetę, realizacja projektu jest również przez geodetę monitorowana. Kontynuacją tych prac, po zakończeniu budowy, jest inwentaryzacja powykonawcza (na którą składa się pomiar powykonawczy) wykonywana przez geodetę. Przedmiotem geodezji są także badania odkształceń budowli. Zadaniami geodezji są również regulacje stanu prawnego nieruchomości oraz urządzeń rolnych.Do najistotniejszych zadań geodezji należą:
 • określanie kształtu i wymiarów Ziemi jako planety,
 • opisywanie powierzchni ziemi w zakresie przestrzennego
  rozmieszczenia obiektów naturalnych i sztucznych oraz rzeźby terenu
  (najpowszechniejszą formą tego opisu jest mapa w różnych skalach,
  poczynając od 1:500, obecnie mapa cyfrowa,
  tj. realizowana w technologii informatycznej),
 • opis podziemnej infrastruktury technicznej
  (kanalizacja, wodociągi, energetyka, telekomunikacja, gaz itp.),
 • opis złóż mineralnych i wyrobisk górniczych,
 • kataster nieruchomości (stan prawny nieruchomości gruntowych i lokalowych,
  sposób użytkowania gruntów, klasyfikacja gleboznawcza, wartość rynkowa),
 • geodezyjna realizacja w terenie (wytyczanie na gruncie) projektów budowli
  (budynków, mostów, dróg, kolei itp.) oraz kontrola ich
  funkcjonowania (pomiary odkształceń i przemieszczeń),
 • przekształcanie struktury powierzchniowej gruntów (scalenia i wymiany gruntów),
 • monitorowanie środowiska i przestrzennego zagospodarowania kraju.
 

Geodezja     Oferta     Galeria     Nasi klienci     Mapy     Kontakt